<< Powrót do strony głównej
Regulamin quizu
  1. Organizatorem quizu jest Fundacja Towarzystwo Projektów  Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 130/20 (dalej: Organizator).
  2. Podczas trwania projektu codziennie  2 osoby, które  udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie na pytania Quizu, otrzymają album  Witolda Rawskiego pt. Droga do Morza. Wydany przez Fundację TPE.( dalej: album)
  3. Podanie adresu e-mail przez uczestnika quizu  (dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w quizie i jest warunkiem koniecznym aby otrzymać Album. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach quizu
  4. Akceptacja regulaminu jest warunkiem dobrowolnym, ale niezbędnym do wzięcia udziału w Quizie-i warunkiem koniecznym do otrzymania Albumu  przewidzianego w quizie.
  5. Quiz-konkurs jest częścią  wystawy „Droga do Morza”  dostępnej pod adresem www.drogadomorza.pl , Quiz rozpoczyna się 11.11.2021 roku i będzie trwał do  15.04.2022r.  
  6. Organizator powiadomi Uczestników o wynikach quizu drogą e- mail następnego dnia po wyłonieniu zwycięzcy nie póżniej  niż do 15.04.2022r.
  7. Koszty wysyłki  albumu pokrywa Organizator. Albumy i zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.
  8. Organizator będzie przetwarzał imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny Uczestników, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi, w celu przesłania albumów.
  9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: biuro.fundacja@tpe.org.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację TPE”).
  10. Dane Uczestników zostaną usunięte po potwierdzeniu przez zwycięzców otrzymania upominków, nie później jednak niż 31.05.2021r.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania quizu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie www.drogadomorza.pl

Przejdź do Quizu